Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden doorlopend geldig vanaf januari 2019

Artikel 1: Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden op alle offertes van en alle overeenkomsten met Paperplane met ondernemingsnummer 0717.835.137. Ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant.

De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, ongeacht diens aard, en zullen voorrang hebben op de voorwaarden door de klant gesteld. Iedere overeenkomst die strijdig is met de hierna vermelde voorwaarden zal slechts waarde hebben door Paperplane nadat wij zulks uitdrukkelijk schriftelijk hebben erkend.

Artikel 2: Offertes

Op vraag van de klant stelt Paperplane een individuele offerte op met uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en bijhorende tarieven en prijzen. Deze offertes zijn steeds opgesteld in regie en de prijsberekeningen hebben steeds een indicatief karakter, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs wordt overeengekomen tussen Paperplane en de klant.

Deze offertes zijn uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is.

De geldigheidsduur van de offerte wordt vermeld in de offerte zelf. Indien de geldigheidsduur niet vermeld staat wordt deze berekend op 30 (dertig) kalenderdagen, te rekenen vanaf de datum van de verzending.

Indien een offerte wordt vergezeld van een voorontwerp impliceert deze opmaak niet automatisch een opdrachtbevestiging vanwege Paperplane. De klant verkrijgt geen rechten uit de opmaak van dit voorontwerp.

Artikel 5: Oplevertermijnen

De medegedeelde termijnen voor oplevering hebben een louter indicatief karakter. Paperplane staat garant voor kwalitatief werk en heeft het recht om de oplevering met maximaal 10 (tien) werkdagen uit te stellen, zonder dat dit haar aansprakelijkheid op enigerlei wijze in het gedrang brengt. Paperplane houdt zich eraan de klant hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

Artikel 21: Bepalingen omtrent deze overeenkomst

De klant aanvaardt dat de communicatie tussen de partijen met alle middelen naar recht kunnen worden bewezen. Elektronische communicatie zoals o.a. (maar niet limitatief) e-mailverkeer, worden hier eveneens onder begrepen. 

De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze algemene voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Paperplane behoudt zich het recht voor om desbetreffende bepalingen te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. Titels in deze overeenkokmst kennen een louter illustratieve waarde. 

Paperplane kan haar rechten of plichten uit een overeenkomst ten allen tijde overdragen of uibesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder instemming van de klant en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.